Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. Marketing Shift gevestigd te Heerhugowaard aan de koraal 152 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK nummer: 87325071. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Marketing shift een mondelinge overeenkomst is aangegaan mits er geen schriftelijke overeenkomst wordt opgesteld.

1.3. Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Op mondelingen overeenkomsten met Marketing Shift zijn deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse ICT Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.3. Indien bepalingen afwijken van of niet zijn opgenomen in de overeenkomst, zijn de bepalingen in deze Algemene voorwaarden van toepassing. Mochten er bepalingen zijn die tevens afwijken van of niet in deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen, dan zijn de bepalingen van de Nederlandse ICT Voorwaarden van toepassing.

Artikel 3. Totstandkoming en uitvoering overeenkomst
3.1. Marketing Shift houdt zich bezig met ‘Merkidentiteit en Strategie’, ‘Design’, ‘Development’, ‘Social Marketing’ en ‘organisatie’.

3.2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever de door Marketing Shift toegezonden offerte voor akkoord heeft ondertekend of wanneer de eerste factuur is verstuurd na goedkeuring.

3.3. De werkzaamheden die voldaan zullen worden worden neergezet op het factuur en worden verwacht na te komen door Marketing Shift.

3.4. Marketing Shift is gerechtigd om derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

3.5. Marketing Shift is gerechtigd om aangevraagde opdrachten van de Opdrachtgever te weigeren indien dit beter is in belang van de klant.

Artikel 4. Verplichtingen Marketing Shift
4.1. Voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert Marketing Shift dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

4.2. Marketing Shift zal zich naar beste inspannen om haar diensten met zorg uit te voeren. Alle diensten van Marketing Shift worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Marketing Shift uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaalbaarheid in de overeenkomst is omschreven.

4.3. Marketing Shift spant zich in om de gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van Marketing Shift zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Opdrachtgever bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het instellen van toegangsrechten.

4.4. Marketing Shift spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel 5. Verplichtingen Opdrachtgever
5.1. Opdrachtgever stelt Marketing Shift steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.

5.3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Marketing Shift, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Marketing Shift zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

5.4. Opdrachtgever vrijwaart Marketing Shift van alle juridische claims met betrekking tot de door Marketing Shift opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.

5.7. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

5.8. Marketing Shift heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Marketing Shift niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

5.9. Opdrachtgever is verplicht voldoende materiaal te leveren aan Marketing Shift en haar voldoende medewerking te verlenen, zodat het Marketing Shift mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.

5.10. Het door Opdrachtgever aan Marketing Shift geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Marketing Shift en Opdrachtgever.

Artikel 6. Offertes
6.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

6.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Marketing Shift het recht de prijzen hierover aan te passen.

6.3. Offertes van Marketing Shift zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

Artikel 7. Prijzen
7.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

7.2. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Marketing Shift zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

7.3. Marketing Shift is gerechtigd om de overeengekomen prijzen te wijzigen indien er sprake is van meer- of minder werk ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 8. Levertijd
8.1. De levertijd gaat in op de datum waarop de eerste betaling is ontvangen door Marketing Shift tenzij een specifieke datum is afgesproken.

8.2. Door Marketing Shift opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.3. In geval van overschrijding van overeengekomen levertijden, door welke oorzaak ook, ontstaat geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk door partijen anders is overeengekomen.

8.4. De in deze algemene voorwaarden voor Marketing Shift genoemde termijnen, zijn nimmer fatale termijnen. Indien sprake is van overschrijding van een dergelijke termijn, dient de Opdrachtgever Marketing Shift eerst in gebreke te stellen.

Artikel 9. Wijziging opdracht
9.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

Artikel 10. Ontwikkeling van programmatuur
10.1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Marketing Shift zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Opdrachtgever instaat.

10.2. Marketing Shift is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

10.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verkrijgt Opdrachtgever het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.

10.4. Marketing Shift heeft het recht gebruik te maken van open source componenten.

Artikel 11. Accounttoegang en autorisatie

11.1. Marketing Shift is door de Klant gemachtigd om de identiteit van de Klant aan te nemen in alle sociale media-interacties op internet, inclusief, maar niet beperkt tot, statusupdates, blogberichten, online forumdiscussies en berichten op het prikbord, opmerkingen en reacties op de gebruiker opmerkingen, directe berichten en e-mails.

11.2. Marketing Shift houdt de URL’s, gebruikersnamen en wachtwoorden van de klant vertrouwelijk. Marketing Shift zal deze informatie onder geen enkele omstandigheid delen, noch zal de Consultant deze informatie verkopen aan een (derde) partij.

Artikel 12 Licentie gebruiksrecht

12.1. De Klant krijgt een licentie gebruiksrecht op alle inhoud die door Marketing Shift voor de Klant is gemaakt. De Klant mag de inhoud die door Marketing Shift voor de Klant is gemaakt, dan ook niet met winst verspreiden zonder er schriftelijke toestemming van Marketing Shift over te vragen.

12.2. Marketing Shift behoudt de auteursrechten op alle inhoud die voor de klant door Marketing Shift is gemaakt. Deze kunnen in overleg over worden genomen van Marketing Shift.

 Artikel 13 Toegang tot klantinformatie

13.1. Om de ROI (Return on Investment) nauwkeurig te bepalen, zal Marketing Shift van tijd tot tijd om financiële en klantinformatie van de Klant vragen. Verzoeken worden rechtstreeks, telefonisch of schriftelijk aan de klant gedaan. Na ontvangst van het antwoord slaat Marketing Shift de informatie op in de fysieke map van de Klant en wordt elk elektronisch record verwijderd.

13.2. Marketing Shift zal deze informatie onder geen enkele omstandigheid delen, noch zal Marketing Shift deze informatie verkopen aan een derde (derde) partij.

Artikel 14. Afstand van aansprakelijkheid

14.1. Het tot stand brengen van een digitale media-aanwezigheid en het initiëren van een tweerichting stroom tussen de klant en het publiek kan onbedoelde gevolgen hebben voor de reputatie van de klant. In dit geval doet de Klant afstand van zijn recht om Marketing Shift aansprakelijk te stellen voor eventuele schade en / of aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit de acties van Marketing Shift namens de Klant, op voorwaarde dat Marketing Shift niet ernstig nalatig is.

14.2. Indien de Cliënt op enig moment niet akkoord gaat met acties die door Marketing Shift namens hem zijn ondernomen, moet hij Marketing Shift hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Als Marketing Shift een dergelijke communicatie ontvangt, zal Marketing Shift binnen vierentwintig (24) uur een intrekking en verontschuldiging posten op alle getroffen platforms.

Artikel 15. Service Onderbreking

15.1. Elk van beide partijen zal worden vrijgesteld van vertragingen of mislukkingen in de uitvoering die hieronder zijn vereist, indien veroorzaakt door een gebeurtenis of onvoorziene omstandigheden buiten haar redelijke controle, inclusief, maar niet beperkt tot, overmacht, oorlog, vuur, wetten, proclamaties, bewerkingen, verordeningen of voorschriften, rellen, aardbevingen, overstromingen, explosies of andere natuurrampen. De verplichtingen en rechten van de aldus verontschuldigde partij worden van dag tot dag verlengd voor de periode die gelijk is aan de periode van dergelijke verschoonbare onderbreking. Wanneer dergelijke gebeurtenissen zijn afgenomen, worden de respectieve verplichtingen van de partijen hieronder hervat. In het geval dat de onderbreking van de verplichtingen van de verontschuldigde partij voortduurt gedurende een periode van meer dan dertig (30) dagen, heeft elke partij het recht om deze Overeenkomst te beëindigen na tien (10) dagen voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de andere partij te geven.

Artikel 16. Verbintenis

16.1. De Client schakelt hierbij Marketing Shift in en Marketing Shift aanvaardt hierbij de opdracht als Adviseur van de Vennootschap met inachtneming van de in deze Overeenkomst opgenomen voorwaarden. Marketing Shift wordt voor alle doeleinden beschouwd als een onafhankelijke aannemer en worden niet beschouwd als een agent of werknemer van de Vennootschap. Marketing Shift en de Client zijn niet van plan om een joint venture, partnerschap of andere relaties aan te gaan die een fiduciaire verplichting kunnen opleggen aan de Consultants of de Vennootschap bij de uitvoering van deze Overeenkomst. De Consultants erkennen en gaan ermee akkoord dat de Consultants verplicht zijn om alle vergoedingen die de Consultants ontvangen hebben op grond van deze Overeenkomst als inkomsten te rapporteren en de Consultants stemmen in met en erkennen de verplichting om alle zelfstandigenwerk en andere belastingen daarop te betalen.

 Artikel 17. Totale overeenkomst

17.1. Indien één van beide partijen de voorwaarden van dit contract schendt of de verplichtingen die in dit contract zijn vastgelegd niet nakomt, zal een dergelijke actie de wederpartij vrij maken van verdere contractuele verplichtingen.

Artikel 18. Vertrouwelijke informatie

18.1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst hebben verkregen en waarvan zij weten dan wel (hadden) kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden. Een en ander, tenzij een partij ingevolge wet- en/of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken en deze partij zich niet kan beroepen op een wettelijk of een door de rechter toegestaan verschoningsrecht.
18.2. Als vertrouwelijke informatie van de zijde van Marketing Shift wordt onder meer – doch niet uitsluitend – offertes, aanbiedingen alsmede alle informatie met betrekking tot de
onderneming en werkwijze van Marketing Shift.
18.3. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
18.4. Partijen staan er voor in dat hun personeel en andere personen, die onder hun supervisie op
enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de
geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen houden.
18.5. Het is Marketing Shift toegestaan te publiceren over de door hem verrichte diensten en werkzaamheden
alsmede om portfolio cases en analysis te kunnen delen met de klant.

Artikel 19. Amendementen & Addendum’s

19.1. Dit contract moet als volledig en definitief worden beschouwd. Het gebied van de digitale media verandert echter snel en deze wijzigingen kunnen een wijziging of aanvulling van dit contract noodzakelijk maken. Indien een dergelijke noodzaak zich voordoet, moet de wijziging of het addendum worden opgesteld in de vorm van een afzonderlijk document, ondertekend door beide partijen die hun akkoord aangeven, en een kopie van het ondertekende document moet worden verstrekt aan de Opdrachtgever en de Adviseur.

 Artikel 20. Locatie uitoefenen werkzaamheden       

20.1. Marketing Shift is een online bedrijf wat zijn werkzaamheden op willekeurige locatie kan uitvoeren. Dit gebeurd in principe op locatie waar Marketing Shift is gevestigd of op locatie bij de klant en videoproductiesets voor fysieke werkzaamheden.

20.2. Vestigingslocatie van Marketingshift:

  • Koraal 152
  • 1703DS, Heerhugowaard
  • Noord-Holland, Nederland

Artikel 21. Fotografiediensten en Annuleringsvoorwaarden

21.1. Naast de bestaande diensten biedt Marketing Shift ook professionele fotografiediensten aan. Deze diensten kunnen worden ingezet voor diverse doeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot, bedrijfsfotografie, productfotografie, en eventfotografie.

21.2. Voor het uitvoeren van fotografiediensten kan Marketing Shift gebruikmaken van eigen personeel of externe professionals. De keuze voor de inzet van personeel wordt gemaakt op basis van de specifieke eisen van de opdracht en de beschikbaarheid van geschikt personeel.

21.3. Indien voor een fotografieopdracht externe professionals worden ingezet, kan Marketing Shift de kosten voor het inschakelen van deze professionals geheel of gedeeltelijk doorberekenen aan de opdrachtgever.

21.4. Bij annulering van een geplande fotoshoot door de opdrachtgever binnen 14 dagen voor de geplande uitvoeringsdatum, behoudt Marketing Shift zich het recht voor om een deel van de gemaakte kosten in rekening te brengen. Dit omvat onder meer, maar is niet beperkt tot, kosten gerelateerd aan de voorbereiding van de shoot en, indien van toepassing, kosten gerelateerd aan het inschakelen van externe professionals.

21.5. De specifieke annuleringskosten worden als volgt berekend: Bij annulering tussen 14 en 7 dagen voor de geplande fotoshoot wordt 50% van de totale kosten van de fotoshoot in rekening gebracht. Bij annulering binnen 7 dagen voor de geplande fotoshoot wordt 100% van de totale kosten in rekening gebracht.

21.6. Marketing Shift streeft ernaar om in geval van annulering samen met de opdrachtgever te zoeken naar een alternatieve datum voor de fotoshoot, waarbij de reeds gemaakte kosten zoveel mogelijk worden meegenomen. Echter, het vinden van een dergelijke alternatieve datum kan niet worden gegarandeerd.

Navigatie

Beoordeeld met 4.9 sterren

Ontvang een offerte op maat binnen 1 werkdag

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA. Bekijk hier de privacy en voorwaarden van Google.